A Área de Benestar Social, a través do Servizo de Participación e Innovación Democrática ten a vontade de lle prestar todo o seu apoio ao asociacionismo veciñal, por consideralo un dos instrumentos máis importantes que garanten a participación colectiva da cidadanía, contribuindo á construción colectiva da nosa cidade.

De acordo con esta liña de actuación, este servizo municipal convoca anualmente subvencións en concorrencia competitiva coa finalidade de lles prestar apoio económico ás entidades veciñais para axudar ao seu sostemento e funcionamento, e para realizar proxectos, programas e actividades que promovan a dinamización das asociacións veciñais da Coruña e que as manteñan como instrumentos activos e canalizadores de participación. Para ser beneficiarias destas axudas, son requisitos imprescindibles que as entidades solicitantes teñan a súa sede no termo municipal da Coruña e figuren inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións da Coruña, REMAC. O prazo de solicitude destas subvencións é dun mes que se contará desde o día seguinte á publicación no BOP. Será posible presentala na sede electrónica ou presencialmente nos rexistros municipais.

Acceso directo á sede electrónica municipal para:

– Convocatoria de subvencións para gastos xerais

Subvencións en réxime de concorrencia competitiva para apoiar economicamente os gastos de funcionamento das asociacións veciñais que carezan de locais municipais en réxime de cesión gratuíta ou noutras condicións durante o ano 2020.

– Convocatoria para proxectos e actividades

Subvencións para asociacións veciñais para realizar programas, proxectos e actividades de interese social, cívico e cultural para o ano 2020